Règim normal (5% - 10%)

- El capital social mínim de la societat de responsabilitat limitada és de 3.000 € i el de la societat anònima és de 60.000 €.

- Els socis només es responsabilitzaran dels deutes que tingui l'empresa en el límit del valor de les seves aportacions o participacions en la societat i no respondran amb el seu patrimoni individual, sempre i quan la societat estigui inscrita al Registre de Societats, ja que sinó els socis respondran també amb el seu patrimoni personal.

- Les societats andorranes han de tenir el domicili social dins del territori del Principat d'Andorra.

- La fiscalitat és d'un tipus del 10% ( 5% sobre la base de tributació entre 0 i 50.000 els 3 primers anys, i la resta 10%)


El cost dels nostres serveis inclou:
* L'enviament de formularis degudament emplenats.
* L'entrega dels formularis a les diferents administracions.
* L'acompanyament de l'administrador o dels administradors durant el procediment d´obertura (banc i notari).
* Les taxes d'entrega de documents, Govern i Comú (primer any), extintor ( alta i primer any), butlletí elèctric
* Els tràmits de Govern, Notaria, Comú, CASS i Tributs
* L'assistència 24h en tot el referent al procediment d´obertura